Đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa Nghị quyết ĐHĐB phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào cuộc sống

Thứ năm - 13/10/2022 04:54
Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng phát triển”, Đại hội đại biểu (ĐHĐB) phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của phụ nữ Quảng Trị đã thành công tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển của phong trào phụ nữ và công tác hội giai đoạn mới.
Đồng chí Trần Thị Thanh Hà, UVBCHTW Hội, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
Đồng chí Trần Thị Thanh Hà, UVBCHTW Hội, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Quán triệt phương châm “Chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi”, ngay sau thành công ĐHĐB phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức báo cáo, tuyên truyền kết quả đại hội, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐB phụ nữ các cấp trong cán bộ, hội viên nhằm giúp chị em nắm vững những vấn đề trọng tâm, cốt lõi cũng như tinh thần chỉ đạo xuyên suốt, thể hiện quyết tâm chính trị và khát vọng vươn lên của đại hội. Gắn Nghị quyết ĐHĐB phụ nữ tỉnh lần thứ XV với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, các cấp hội tập trung xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hoạt động toàn khóa thực hiện nghị quyết với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, phân kỳ hoạt động trong từng năm, từng giai đoạn để thực hiện 9 chỉ tiêu cơ bản, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, các cuộc vận động và phong trào thi đua đã được nghị quyết đại hội thông qua.

Khâu đột phá “Ứng dụng CNTT trong hoạt động hội” đã thể hiện sự linh hoạt, đổi mới, sáng tạo nhằm triển khai hiệu quả phong trào phụ nữ và hoạt động hội thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Theo đó, các cấp hội phụ nữ cần tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, điều hành bộ máy cơ quan chuyên trách và hệ thống hội phụ nữ các cấp.

Thực hiện công tác thông tin báo cáo, quản lý, theo dõi cán bộ hội, cán bộ nữ, hội viên bằng phần mềm CNTT; từng bước áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong điều hành hoạt động hội; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị theo hướng “Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở; xã nắm chắc hội viên, chi hội thấu hiểu phụ nữ”. Đảm bảo 100% văn bản chỉ đạo điều hành (trừ văn bản mật) trong hệ thống hội được trao đổi trên môi trường mạng. 100% cơ sở được trang bị máy tính và cán bộ hội cơ sở sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản phục vụ công tác hội, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2025, Quảng Trị cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQVN và các tổ chức chính trị, xã hội.

Cùng với đó là tập trung triển khai thực hiện hiệu quả khâu đột phá “Đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh” theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, giúp đỡ cơ sở hội. Cán bộ hội chuyên trách các cấp thực hiện “3 cùng” với chi hội: “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo”; đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên cũng như tuyên truyền mọi mặt kiến thức phù hợp với từng đối tượng vùng, miền theo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội” để xây dựng nội dung hoạt động phù hợp, đáp ứng nhu cầu, sở thích, lứa tuổi, nghề nghiệp...

Nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội phụ nữ trong nhiệm kỳ này là hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam “Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”. Theo đó, các cấp hội trong toàn tỉnh cần tập trung thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Quảng Trị thời đại mới có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, yêu nước, nghĩa tình, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”.

Tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tự học tập nâng cao trình độ, nhận thức và kỹ năng; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 - CT/TW và Kết luận 21- KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đẩy mạnh thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trên các lĩnh vực.

Để vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em, các cấp hội tập trung triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” với các tiêu chí cụ thể, phù hợp, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Tiếp tục duy trì, phát triển các mô hình, hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình; các mô hình an toàn cho phụ nữ trẻ em; triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” đối với trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tăng cường các hoạt động, phát huy vai trò của tổ chức hội trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án 938, 939; khuyến khích các hoạt động bảo vệ môi trường của hội viên phụ nữ; hưởng ứng đề án “Trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Chính phủ với thông điệp “Mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội 1 công trình cây xanh”; gắn cuộc vận động với tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và đô thị văn minh trên cơ sở phát huy tính chủ động của các gia đình, vai trò nòng cốt của phụ nữ nhằm góp phần đạt mục tiêu của tỉnh đề ra: Đến cuối năm 2025 có thêm 3 huyện đạt chuẩn NTM, 75% số xã đạt chuẩn NTM, 25% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Nhằm khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, các cấp hội cần vận động chị em phát huy tinh thần vượt khó, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại, khuyến khích ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; thúc đẩy hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, trong đó, tập trung ứng dụng CNTT, hỗ trợ phụ nữ tham gia thương mại điện tử…

Nâng cao hiệu quả triển khai đề án“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”; chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”… Mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng với các ngân hàng, các chương trình/dự án vay vốn... để tạo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của phụ nữ. Phối hợp liên kết đào tạo nghề đáp ứng đúng nhu cầu về việc làm. Tiếp tục thực hiện các hoạt động giúp phụ nữ thoát nghèo đa chiều có địa chỉ trên cơ sở rà soát, nắm bắt cụ thể nguyên nhân nghèo và phân công giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức hội. Vì vậy, các cấp hội tổ chức các hoạt động như diễn đàn, đối thoại chính sách, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để phụ nữ tham gia tích cực vào quá trình xây dựng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo các quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể; tăng cường hoạt động liên kết, phối hợp, vận động nguồn lực trên nguyên tắc 3 chung “hoạt động, đối tượng, cộng hưởng/nguồn lực”.

Trong giai đoạn phát triển mới, phong trào phụ nữ và công tác hội đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen không ít khó khăn, thách thức. Để đạt được mục tiêu mà Nghị quyết ĐHĐB Phụ nữ tỉnh khóa XV đề ra đòi hỏi các cấp Hội LHPN phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt, nhạy bén trong tham mưu đề xuất, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh sớm hiện thực hóa khát vọng phát triển Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước vào năm 2025 và nhóm tỉnh khá vào năm 2030 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Fanpage Hội Phụ nữ
hình ảnh
Liên kết Website
Dự án 8
bình đẳng giới
facebook HPN
Thống kê
  • Đang truy cập98
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay10,451
  • Tháng hiện tại235,174
  • Tổng lượt truy cập2,644,954
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây